హ హ హా ఆ ఆ హ హ హా ఆ ఆ
ప్రాణం అల్లాడి పోదా అమ్మాడి
అందం కట్టేసుకుంటే అమ్మాడి
ఇంకా కల్లోనే ఉన్నా అమ్మాడి
ఈ మాటే అంటు ఉంటు
రోజంత నన్నొదలడుగా

హే ముద్దు ముద్దు
ముద్దంటూనే ముద్దొస్తాడే, హే హా
కాలే నేలే తాకొద్ధంటు ముద్దొస్తాడే, హే హా
ఉప్పు మూట ఎత్తేస్తూనే ముద్దొస్తాడే
కోపం-లోను ముద్దొస్తాడే

నీ ఒళ్ళో పవలిస్తుంటే
చేతుల్తో దువ్వేస్తుంటే
పిల్లోన్నే అయిపోతాలే
మౌనంగా నవ్వేస్తాలే

నిజమే సగమే అడిగా లేరా
ఎదుటే జగమే నిలిపావా

కన్నీరే లేని కళ్ళే
నీవైతే అంతే చాలే
చూస్తుంటే నీ ఆ నవ్వే
నా కళ్ళే చెమ్మగిల్లే

ఒదిగే భుజమే అడిగా లేరా
గగనం పరిచే నడిపావా?

ప్రాణం అల్లాడి పోదా అమ్మాడి
అందం కట్టేసుకుంటే అమ్మాడి
ఇంకా కల్లోనే ఉన్నా అమ్మాడి
ఈ మాటే అంటు ఉంటు
రోజంత నన్నొదలడుగాహే ముద్దు ముద్దు
ముద్దంటూనే ముద్దొస్తాడే, హే హా
కాలే నేలే తాకొద్ధంటు ముద్దొస్తాడే, హే హా
ఉప్పు మూట ఎత్తేస్తూనే ముద్దొస్తాడే
కోపం-లోను ముద్దొస్తాడే

మరన్ని పాటలు కోసం తెలుగు రీడర్స్ ని సంప్రదించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published