తంద రంగ రంగ రంగ రన్న 

తంద రంగ రంగ రంగ రన్న

 సద నన్ను నడిపే నీ చెలిమి పూదరై నిలిచే

 ప్రతి మలుపు ఇకపై స్వాగతమై న పేరే పిలిచే

 ఇదే కోరుకున్న ఇదే కోరుకున్న

 అని నేడే తెలిసే

 కలం నర్థించగా నీతో జతై

 ప్రాణం సుమించద నీ కోసమై

 కలం నర్థించగా నీతో జతై

 నదికి వరదల్లె మదికి పరవాళ్ళై

 బెరుకు ఎపుడు వదిలిందో 

చురుకు ఎపుడు పెరిగిందో

 తలపు తుది జల్లై

 తనువూ హరివిల్లై

 వయసు ఎపుడు కదిలిందో

 సొగసు ఎపుడు మెరిసిందో

 గమనించేలోగా గమకించే రాగాన

 ఎదో వీణ లో న మోగేనా

 కలం నర్థించగా నీతో జతై

 ప్రాణం సుమించద నీ కోసమై

 కలం నర్థించగా నీతో జతై

మరిన్ని పాటల కోసం తెలుగు రీడర్స్ ను సందర్శించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published