పచ్చ బొట్టేసిన పిల్లగాడా నీతో 

పచ్చి ప్రాయాలనే పంచుకుంటానురా 

జంటకట్టేసిన తుంటరోడ నీతో

కొంటె తంటాలనే తెచ్చుకుంటా దొరా 

వేయి జన్మాల ఆరాటమై 

వేచి ఉన్నానే నీ ముందర 

చేయి నీ చేతిలో చేరగా 

రెక్క విప్పిందే నా తొందర… 

పచ్చ బొట్టేసిన పిల్లగాడా నీతో 

పచ్చి ప్రాయాలనే పంచుకుంటానురా… 

మాయగా నీ సోయగాలాలు వేసి 

నన్నిలా లాగింది నువ్వే హలా 

కబురులతో కాలాన్ని కరిగించే వ్రతమేలా 

హత్తుకుపో నను ఊపిరి ఆగేలా 

బాహు బంధాల పొత్తిళ్లలో…విచ్చుకున్నావే ఓ మల్లిక… 

కోడె కౌగిళ్ల ఒత్తిళ్లలో…పురి విప్పింది నా కోరిక… 

పచ్చ బొట్టేసిన పిల్లగాడా నీతో 

పచ్చి ప్రాయాలనే పంచుకుంటానురా… 

కానలో నువు నేను ఒకమేను కాగా 

కోనలో ప్రతి కొమ్మ మురి సేనుగా 

మరుక్షణమే ఎదుర్తెనా మరణము కూడా పరవశమే 

సాంతం నేనీ సొంతము అయ్యాకా 

చెమ్మ చేరేటి చెక్కిళ్లలో…చిందులేసింది సిరివెన్నెల… 

ప్రేమ ఉరేటి నీ కళ్లలో…రేయి కరిగింది తెలిమంచులా… 

పచ్చ బొట్టేసిన పిల్లగాడా నీతో 

పచ్చి ప్రాయాలనే పంచుకుంటానురా 

జంటకట్టేసిన తుంటరోడ నీతో 

కొంటె తంటాలనే తెచ్చుకుంటా దొరా 

మరిన్ని తెలుగు పాటల సాహిత్యం కొరకు తెలుగు రీడర్స్ ని సందర్శించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published