సాంగ్: ఉయ్యాలో ఉయ్యాల
లిరిసిస్ట్: అనంత శ్రీరామ్
సింగెర్స్: స్పీబీ చరణ్

uyyaalo uyyaala song lyrics in telugu

ఉడత ఉడత ఉష్షా ఉష్

సప్పుడు సెయ్యకుర్రి

నీకన్న మస్తుగ ఉరుకుతాంది

మా సిట్టి సిన్నారీ

ఉడత ఉడత ఉష్షా ఉష్

సప్పుడు సెయ్యకుర్రి

నీకన్న మస్తుగ ఉరుకుతాంది

మా సిట్టి సిన్నారీ

సిలకా సిలకా గప్పు సుప్

గమ్మున కూసోర్రి

నీకన్న తియ్యగ పలుకుతాంది

మా పొట్టి పొన్నారి

నువ్ ఉరకవే నా తల్లి

తుల్లి పలకవే నా తల్లి

ఉరికి పలికి అలిసి వోతే

గుండెపై వాలిపోవే జాబిల్లీ

ఉయ్యాలో ఉయ్యాలా

నా ఊపిరే నీకు ఉయ్యాలా

అవ్ మల్ల అవ్ మల్ల

గీ సేతుల్ల నిన్ను మొయ్యాల

ఉయ్యాలో ఉయ్యాలా

నా ఊపిరే నీకు ఉయ్యాలా

అవ్ మల్ల అవ్ మల్ల

గీ సేతుల్లా నిన్ను మొయ్యాలా

ఉడత ఉడత ఉష్షా ఉష్

సప్పుడు సెయ్యకుర్రి

నీకన్న మస్తుగ ఉరుకుతాంది

మా సిట్టి సిన్నారీ

అమ్మనైత లాల పోస్తా

అయ్యనైత జోల పాడుతా ఆ ఆ

అవ్వనైత బువ్వ వెడతా

దువ్వేనైత జడలల్లుతా ఆ ఆ

పత్తి పువ్వైతా

నీకు రైకలియ్యనీకి

పట్టు పురుగైతా

నీకు పావడియ్యనీకి

ఏమన్నైతే నీకెమన్నైతే

నేనెమన్నైతా నిన్ను కాయనీకీ

ఉయ్యాలో ఉయ్యాలా

నా ఊపిరే నీకు ఉయ్యాలా

అవ్ మల్లా అవ్ మల్ల

గీ సేతుల్ల నిన్ను మొయ్యాలా

ఉయ్యాలో ఉయ్యాలా

నా ఊపిరే నీకు ఉయ్యాలా

అవ్ మల్ల అవ్ మల్ల

గీ సేతుల్లా నిన్ను మొయ్యాలా

ఒప్పుల గుప్పా ఉయ్యాలో

వయ్యారి భామా ఉయ్యాలో

సిగ్గుల మొగ్గ ఉయ్యాలో

సింగారి బొమ్మ ఉయ్యాలో

వోనీల నెమలమ్మ రాణిలెక్కస్తంటే

ఊరూరంతా ఉయ్యాలో

బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో

బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలో

సంబరాలా గుమ్మ ఉయ్యాలో

సల్లంగ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో

సల్లంగ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో

సల్లంగ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో

సల్లంగ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో

సల్లంగ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో

మరిన్ని పాటల సాహిత్యం కొరకు తెలుగు రీడర్స్ ను సందర్శించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published