ఆ ఆ ఆ మగసనిస
ఆ ఆ ఆ నిసదానిస

హే బుజ్జి బంగారం
ప్రేమేగా ఇదంతా
హే నువ్వు నా సొంతం
నచ్చావే మరింతా

నీ మౌనరాగాలే నాతో ఏమన్నా
ఇష్టాంగా వింటున్నా పరవశమౌతున్నా
ఎటువంటి అదృష్టం ఎవరికి లేదన్నా
నా దారి మారిందే నీ దయ వలనా

హే బుజ్జి బంగారం
ప్రేమేగా ఇదంతా
హే నువ్వు నా సొంతం
నచ్చావే మరింతా

అనగనగా కథలోని
రాజకుమారి నువ్వేలే
కలివిడిగా నను కోరి
దివి దిగి వచ్చావే

కలగనని కన్నులకు
వెలుగుల దీవాళీ నువ్వే
ఎదసడిగా జతచేరి
నా విలువను పెంచావే

ఓ అమ్మాయో నీదేం మాయో
ప్రేమాకాశం అందించావే
ఆ జన్మనా నీ రోమియో
నేనేనేమో అనిపించావే

హే బుజ్జి బంగారం
ప్రేమేగా ఇదంతా
హే నువ్వు నా సొంతం
నచ్చావే మరింతా

ఇన్నేళ్ళు ఇంతిదిగా
సందడిగా లేనే
భూమ్మీద ఉంటూనే
మెరుపులు తాకానే

నీ మనసు లోతుల్లో
నా పేరే చూసానే
లవ్ స్టోరీ రాస్తానే
మన కథనే

హే బుజ్జి బంగారం
ప్రేమేగా ఇదంతా
హే నువ్వు నా సొంతం
నచ్చావే మరింతా

మరన్ని పాటలు కోసం తెలుగు రీడర్స్ ని సంప్రదించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published