చెలియా చెలియా చిరు కోపమా

చాలయ్యా చాలయ్యా పరిహాసము

కోపాలు తాపాలు మనకేల సరదాగా కాలాన్ని గడపాలా

సలహాలు కలహాలు మనకేల ప్రేమంటే పదిలంగా వుండాలా

చెలియా చెలియా చిరు కోపమా

చాలయ్యా చాలయ్యా పరిహాసము

రెమ్మల్లో మొగ్గ నే పూయను పొమ్మంటే గాలి తాకంగా పూచెనులే

ఐతే గాలే గెలిచిందననా లేక పువ్వే ఓడిందననా

రాళ్ళల్లో శిల్పం లో లోపల దాగున్నా ఉలి తాకంగా వెలిసెనులే

ఐతే ఉలియే గెలిచిందననా లేక శిల్పం ఓడిందననా

ఈ వివరం తెలిపేది ఎవరంటా వ్యవహారం తీర్చేది ఎవరంటా

కళ్ళల్లో కదిలేటి కలలంటా ఊహల్లో ఊగేటి ఊసంటా

చెలియా చెలియా చిరు కోపమా

నీలి మేఘాలు చిరుగాలిని డీకొంటే మబ్బు వానల్లే మారునులే

దీన్ని గొడవెననుకోమననా లేక నైజం అనుకోనా

మౌనరాఘాలు రెండు కళ్ళని డీకొంటే ప్రేమ వాగల్లే పొంగునులే

దీన్ని ప్రళయం అనుకోమననా లేక ప్రణయం అనుకోనా

ఈ వివరం తెలిపేది ఎవరంటా వ్యవహారం తీర్చేది ఎవరంటా

అధరాలు చెప్పేటి కథలంటా హృదయంలో మెదిలేటి వలపంటా

చెలియా చెలియా చిరు కోపమా

చాలయ్యా చాలయ్యా పరిహాసము

మరిన్ని పాటల కోసం తెలుగు రీడర్స్ ను సందర్శించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published