పాట: పటాస్ పిల్ల

 గీతరచయిత: కిట్టు విస్సాప్రగడ

 గాయకులు: అనిరుధ్ రవిచందర్

patas pilla song

రాజా రాజా ఐటమ్ రాజా

రోజా రోజా క్రేజీ రోజా

లేజీ లేజీ గుండెల్లోనా

డీజే డీజే కొట్టేసిందా

మైండే అటు ఇటు అని ఊగిందిగా

గుండే తెగ ఎగబడి ఆడిందిగా

లైఫే తికమకపడి సింగల్ స్టెప్పేసి మారిందిగా

పటాసు పిల్ల పటాసు పిల్ల

పటాసు పిల్ల తాకగా

పటాసు పిల్ల పటాసు పిల్ల

పటాసు పిల్ల దిల్లంతా థిల్లాన

పటాసు పిల్ల పటాసు పిల్ల

పటాసు పిల్ల సూటిగా

పటాసు పిల్ల పటాసు పిల్ల

పటాసు పిల్ల టెంటేసి కూసుందా

కలిసే నడిచే దారుల్లో

రంగే చేరే నీడల్లో

జాతరలోన పులి వేషంలాగ

నడుం చూసే వేళా నరం ఆనేసిందే

మనసే కాలే జారెనే

రాజా రాజా ఐటమ్ రాజా

రోజా రోజా క్రేజీ రోజా

పైటే అటు ఇటు అని ఊగిందిగా

లైఫే తికమకపడి సింగల్ స్టెప్పేసి మారిందిగా

పటాసు పిల్ల పటాసు పిల్ల

పటాసు పిల్ల తాకగా

పటాసు పిల్ల పటాసు పిల్ల

పటాసు పిల్ల దిల్లంతా థిల్లాన

పటాసు పిల్ల పటాసు పిల్ల

పటాసు పిల్ల సూటిగా

పటాసు పిల్ల పటాసు పిల్ల

పటాసు పిల్ల టెంటేసి కూసుందా

మరిన్ని పాటల సాహిత్యం కొరకు తెలుగు రీడర్స్ ను సందర్శించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published