ప్రేమంటే సులువు కాదురా అది నీవు గెలవలేవురా

ప్రేమించే షరతులేమిటో అందులోని మర్మమేమిటో

ప్రేమెంతో విలువ అయినది అందరికి దొరకలేనిది

చూసేందుకు చక్కనైనది తాకావ భగ్గుమంటది

నోనోనో అలా చెప్పకు మనసుంటే మార్గముంటది

సయ్యంటే చేసి చూపుతా లోకానికి చాటి చెప్పుతా

ప్రేమంటే సులువు కాదురా అది నీవు గెలవలేవురా

ప్రేమించే షరతులేమిటో అందులోని మర్మమేమిటో

ప్రేమెంతో విలువ అయినది అందరికి దొరకలేనిది

చూసేందుకు చక్కనైనది తాకావ భగ్గుమంటది

నోనోనో అలా చెప్పకు మనసుంటే మార్గముంటది

సయ్యంటే చేసి చూపుతా లోకానికి చాటి చెప్పుతా

జాబిలినీ బొమ్మగ చేసిస్తావా

భూలోకం చుట్టి సిగలో తురిమేస్తవా

మబ్బుల్లో మల్లెల పరుపేస్తావా

ఆకశం దిండుగ మార్చేస్తావా

తెస్తావా తెస్తావా తెస్తావా

సూర్యుడ్నే పట్టి తెచ్చెద నీ నుదుటన బొట్టి పెట్టెద

చుక్కలతో చీర కట్టెద మెరుపులతో కాటుకెట్టెదా

తాజ్మహలే నువ్వు కట్టిస్తావా

నా కోసం నయాగర జలపాతం తెస్తావా

ఎవరెస్టు శిఖరమెక్కిస్తావా

పసిఫిక్కు సాగరమీదేస్తావా

వస్తావా తెస్తావా తెస్తావా

స్వర్గానే సృస్టి చేసేద నీ ప్రేమకు కానుకిచ్చెద

కైలాసం భువికి దించెద నా ప్రేమను రుజువు చేసేదా

ప్రేమంటే సులువు కాదురా అది నీవు గెలవలేవురా

ప్రేమించే షరతులేమిటో అందులోని మర్మమేమిటో

ప్రేమెంతో విలువ అయినది అందరికి దొరకలేనిది

చూసేందుకు చక్కనైనది తాకావో భగ్గుమంటది

నోనోనో అలా చెప్పకు మనసుంటే మార్గముంటది

సయ్యంటే చేసి చూపుతా లోకానికి చాటి చెప్పుతా

మరిన్ని పాటల కోసం తెలుగు రీడర్స్ ను సందర్శించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published