చెప్పలేని ఆనందం హొ.. గుప్పుమంది గుండెలోన

అందమైన ప్రేమ లోకం హొ… నేల మీద పోల్చుకున్న

పెదవుల్లో చిరునవ్వై మెరిసే హోలి

యెద పండె వెలుగల్లే తొలి దీవాలి

కలిసింది నీలా దీపాలి…    దీపాలి….దీపాలి

చెప్పలేని ఆనందం 

గుప్పుమంది గుండెలోన

హ అ అ అ

మనలోకం మనదంటు ఒదిగుంటె ఎవరికివారె

జగమంత మనవారె అనుకుంటె పరులే లేరె

ఒకటే కొమ్మ పువ్వులు ఎన్నో ఒకటే సంద్రం అలలెన్నో

అణువణువు మన ప్రాణం అందరికోసం

నలుగురిలొ చుడాలి మన సంతోషం

ఈ మాటకు రూపం దీపాలి..  దీపాలి హా  దీపాలి

చెప్పలేని ఆనందం హోయ్.. 

గుప్పుమంది గుండెలోన

ప్రియమైన భందంలా పిలిచింది నన్నీచోటు 

ఒహొ ఒహొ ఒ ఒ

 ఇటుగానెవచ్చాకె తెలిసింది నాలొ లోటు 

హ అ అ అ

చూడని కల  అహ

నిజమై ఇల  అహ

మార్చేసిందీ నన్నునీల

అరె నిన్న అటు మొన్న మనసేమన్నా

ఇకపైన ప్రతి అడుగు నీ జతలోన

అని నీతొరాన దీపాలి … దీపాలి 

దీపాలి

హొ ఒ ఒ దీపాలి 

దీపాలి

మరిన్ని పాటల కోసం తెలుగు రీడర్స్ ను సందర్శించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published