పాట: నిన్ను చూసే ఆనందంలో

 లిరిసిస్ట్: అనంత శ్రీరామ్

 గాయకులు: సిద్ శ్రీరామ్

ninu chuse anandamlo song lyrics in telugu

కథ రాయడం మొదలుకాకముందు అపుడే ఎలాంటి మలుపో

కల దేనికో తెలుసుకోకముందు అపుడే ఇదేమి తలపో

నిను చూసే ఆనందంలో

కనుపాపే కడలై పొంగినదే

నిను తాకే ఆరాటంలో

నను నేనే వదిలేశాను కదే

అరె భారమెంత నువు మోపినా మనసు తేలికౌతూ ఉందే

నిను చూసే ఆనందంలో

కనుపాపే కడలై పొంగినదే

కథ రాయడం మొదలుకాకముందు అపుడే ఎలాంటి మలుపో

అణువణువున ఒణుకు రేగినది

కనబడదది కనులకే

అడుగడుగున అడుగుతోంది మది

వినబడదది చెవులకే

మెదడుకు పది మెలికలేసినది

తెలియనిదిది తెలివికే

ఇదివరకెరుగనిది ఏమిటిది

నిదరయినది నిదరకే

తడవ తడవ గొడవాడినా

తగని తగువు పడినా

విడిగ విడిగ విసిగించినా

విడని ముడులు పడెనా

నిను చూసే ఆనందంలో

కనుపాపే కడలై పొంగినదే

నిను తాకే ఆరాటంలో

నను నేనే వదిలేశాను కదే

అరె భారమెంత నువు మోపినా మనసు తేలికౌతూ ఉందే

నిను చూసే ఆనందంలో

కనుపాపే కడలై పొంగినదే

కథ రాయడం మొదలుకాకముందు అపుడే ఎలాంటి మలుపో

ఒకటొకటిగ పనులు పంచుకొని

పెరిగిన మన చనువుని

సులువుగ చులకనగా చూడకని

పలికెను ప్రతి క్షణమిలా

ఒకటొకటిగ తెరలు తెంచుకొని

తరిగిన మన వెలితిని

పొరబడి నువు మరల పెంచకని

అరిచెను ప్రతి కణమిలా

వెతికి వెతికి బతిమాలినా

గతము తిరగబడదే

వెనక వెనక అణిచేసినా

నిజము మరుగుపడదే

నిను చూసే ఆనందంలో

కనుపాపే కడలై పొంగినదే

నిను తాకే ఆరాటంలో

నను నేనే వదిలేశాను కదే

అరె భారమెంత నువు మోపినా మనసు తేలికౌతూ ఉందే

నిను చూసే ఆనందంలో

కనుపాపే కడలై పొంగినదే

కథ రాయడం మొదలుకాకముందు అపుడే ఎలాంటి మలుపో..

మరిన్ని పాటల సాహిత్యం కొరకు తెలుగు రీడర్స్ ను సందర్శించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published