నిండు పున్నమి వేళ
ముద్దుంగ నవ్వేటి
అందాల జాబిలివే ఓ పిల్ల
సొగసైన సిరిమల్లెవే

కొంటె చూపుల వాడ
కోరి నన్నడగంగ
కోరిక నీకెలాయే ఓ పిలగా
సాదించు నీ మాటలా…
నా ఊహల రాణి
నువ్వే నాతొడని
పేరు రాసుకున్ననే
కలిసున్న రోజుల్లో
నూరేళ్ళ బంధమని
రూపు గిసుకున్ననే
నిండు పున్నమి వేళ
ముద్దుంగ నవ్వేటి
అందాల జాబిలివే ఓ పిల్ల
సొగసైన సిరిమల్లెవే

కొంటె చూపుల వాడ
కోరి నన్నడగంగ
కోరిక నీకెలాయే ఓ పిల్లగా
సాదించు నీ మాటలా…
కొంటె చూపుల వాడ
కోరి నన్నడగంగ
కోరిక నీకెలాయే ఓ పిలగా
సాదించు నీ మాటలా…
నా ఊహల రాణి
నువ్వే నాతొడని
పేరు రాసుకున్ననే
కలిసున్న రోజుల్లో
నూరేళ్ళ బంధమని
రూపు గిసుకున్ననే
నిండు పున్నమి వేళ
ముద్దుంగ నవ్వేటి
అందాల జాబిలివే ఓ పిల్ల
సొగసైన సిరిమల్లెవే

కొంటె చూపుల వాడ
కోరి నన్నడగంగ
కోరిక నీకెలాయే ఓ పిల్లగా
సాదించు నీ మాటలా…
కొంటె చూపుల వాడ
కోరి నన్నడగంగ
కోరిక నీకెలాయే ఓ పిలగా
సాదించు నీ మాటలా…
నా ఊహల రాణి
నువ్వే నాతొడని
పేరు రాసుకున్ననే
కలిసున్న రోజుల్లో
నూరేళ్ళ బంధమని
రూపు గిసుకున్ననే
నిండు పున్నమి వేళ
ముద్దుంగ నవ్వేటి
అందాల జాబిలివే ఓ పిల్ల
సొగసైన సిరిమల్లెవే

కొంటె చూపుల వాడ
కోరి నన్నడగంగ
కోరిక నీకెలాయే ఓ పిల్లగా
సాదించు నీ మాటలా…

మరిన్ని పాటల కోసం తెలుగు రీడర్స్ ను సందర్శించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published