లిరిక్స్: శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి

gam gam ganapathi ganesh bhajana

గం గం గణపతి గం గం గణపతి గం గణపతయే నమః

ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ శ్రీ గణేశాయ నమః

మోదహస్తాయ రక్తవర్ణాయ లంబోదరాయ నమః

హస్తివదనాయ సూక్ష్మనేత్రాయ సర్పసూత్రాయ నమః

బుద్ధిప్రదాయ సిద్ధినాథాయ పాశహస్తాయ నమః

అర్కరూపాయ నాట్యప్రియాయ గౌరీసుతాయ నమః

దుర్గాప్రియాయ దురితదూరాయ దుఃఖహరణాయ నమః

ప్రథమవంద్యాయ పాపనాశాయ పరమాత్మనే నమః

సకలవిద్యాయ సాధువంద్యాయ సచ్చిదానందాయ నమః

మరిన్ని పాటల సాహిత్యం కొరకు తెలుగు రీడర్స్ను సందర్శించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published