ఏదో ఏదో మాయా
అనుకుంటూనే పడిపోయా
నిను చేసేనాడు ఆ పైవాడు
పొందిండే హాయా

అందం కావాలంటే
అడగాలేమో నీ ఛాయా
నిను చెప్పాలంటే
భాషల్లోనా పోలికలున్నాయా

ఆ ఆ ఆ ఆఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆఆ ఆ

ఏదో ఏదో మాయా
అనుకుంటూనే పడిపోయా
నిను చేసేనాడు ఆ పైవాడు
పొందిండే హాయా ఆ ఆ

నిజమా నీతో ఇలా ఉన్నాను
నమ్మలేని ఇది వరమా
అహమా రాకే ఇలా
కాసేపు ఇంకా చాలు అనగలమా

క్షణాలపై ఈ జ్ఞాపకం
నూరెళ్లపై నీ సంతకం
మోమాటమే ఓ పాటగా
మార్చేసిన నీదే దయా

ఆ ఆ ఆ ఆఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆఆ ఆ

ఏదో ఏదో మాయా
అనుకుంటూనే పడిపోయా
నిను చేసేనాడు ఆ పైవాడు
పొందిండే హాయా
ఆ ఆ ఆ ఆఆ ఆ

ఆ ఆ ఆ ఆఆ ఆ

మరిన్ని పాటల కోసం తెలుగు రీడర్స్ ను సందర్శించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published