సర్రుమండుతాది బాబు గొడ్డు కారం
గిర్ర తిరుగుతాది ఈడితోటి బేరం
కరర కరర బాబు గొడ్డు కారం
గిరర గిరర ఈడితోటి బేరం

ఏ పట్టాభిపురం ఎళ్లే రోడ్డు
ఎవడినైనా అడిగి చూడు
బుర్రిపాలెం బుల్లోడంటే
తెలీనోడు ఎవడు లేడు ఏ ఎవడు లేడు

ఏ మిల మిల మిల మెరుస్తాడు
దంచుతాడు అమ్మ తోడు
కొడితే మెదడు పనిచెయ్యక
మరిచిపోరా పిన్నుకోడు

కర్ రా అర్ర యెర్రి
హే సుర్రు హే సుర్రు
హే సుర్రు సుర్రు సుర్రు సురక ఈడు

ఎర్రనోడంట ఎర్రిస్పీడంట
సుర్రు సురక ఈడు
హైలీ ఇన్ ఫ్లేమబుల్

ఎవ్రీబడీ మేక్ వే
లీడర్ ఆన్ ద వే
ఏంట్ గాట్ నో టైం టు ప్లే

ఎదురొచ్చే గాలి
ఎగరేస్తున్న చొక్కా పై గుండి
ఎగబడి ముందరికే వెలిపోతాది
నేనెక్కిన బండి

ఏ లెక్కలు ఎవడికి చెప్పాలి
ఏ హక్కులు ఎవడికి రాయాలి
ఎవడెవడో వేసిన బరువు
ఎందుకు ఎందుకు నే మొయ్యాలి

దమ్ మసాలా బిరియాని
ఎర్ర కారం అరకోడి
నిమ్మ సోడా ఫుల్ బీడీ
గుద్ది పారేయ్ గుంటూర్ని

దమ్ మసాలా బిరియాని
ఎర్ర కారం అరకోడి
నిమ్మ సోడా ఫుల్ బీడీ
గుద్ది పారేయ్ గుంటూర్ని

మరిన్ని పాటల కోసం తెలుగు రీడర్స్ ను సందర్శించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published