చేత వెన్న ముద్ద చెంగల్వ పూదండ
బంగారు మొలత్రాడు పట్టు దట్టి
చేత వెన్న ముద్ద చెంగల్వ పూదండ
బంగారు మొలత్రాడు పట్టు దట్టి
సంది తాయెత్తులు సిరి మువ్వ గజ్జెలు
చిన్ని కృష్ణ నిన్ను చేరి కొలుతు
సంధి తాయెత్తులు సిరి మువ్వ గజ్జెలు
చిన్ని కృష్ణ నిన్ను చేరి కొలుతు

Chetha Venna Mudda Chengalva Pudanda
Bangaaru Molatradu Pattu datti
Chetha Venna Mudda Chengalva Pudanda
Bangaaru Molatradu Pattu datti
Sandhi Thayettulu Siri Muvva Gajjelu
Chinni Krishna Ninnu Cheri Koluthu
Sandhi Thayettulu Siri Muvva Gajjelu
Chinni Krishna Ninnu Cheri Koluthu

చేత వెన్న ముద్ద చెంగల్వ పూదండ
బంగారు మొలత్రాడు పట్టు దట్టి
చేత వెన్న ముద్ద చెంగల్వ పూదండ
బంగారు మొలత్రాడు పట్టు దట్టి
సంది తాయెత్తులు సిరి మువ్వ గజ్జెలు
చిన్ని కృష్ణ నిన్ను చేరి కొలుతు
సంధి తాయెత్తులు సిరి మువ్వ గజ్జెలు
చిన్ని కృష్ణ నిన్ను చేరి కొలుతు

Chetha Venna Mudda Chengalva Pudanda
Bangaaru Molatradu Pattu datti
Chetha Venna Mudda Chengalva Pudanda
Bangaaru Molatradu Pattu datti
Sandhi Thayettulu Siri Muvva Gajjelu
Chinni Krishna Ninnu Cheri Koluthu
Sandhi Thayettulu Siri Muvva Gajjelu
Chinni Krishna Ninnu Cheri Koluthu

మరిన్ని రైమ్స్ కోసం తెలుగు రీడర్స్ ను సందర్శించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published