పాట: హుస్న్
గాయకుడు: అనువ్ జైన్
సంగీతకారుడు: అంగద్ బహ్రా, పునా
గీతరచయిత: అనువ్ జైన్
లేబుల్: అనువ్ జైన


దేఖో దేఖో కైసీ బాతేం యహాన్ కీ
హై సాథ్ పర్ హై సాథ్ నా భీ
క్యా ఇత్నీ ఆసన్ హై?

దేఖో దేఖో జైసే మేరే ఇరాదే
వైసే కహాన్ తేరే యహాన్ ది
హాన్ కిత్నీ నాదన్ మెయిన్

మేరే హుస్న్ కే ఇలావా కభీ దిల్ భీ మాంగ్ లో నా
హాయే, పాల్ మే మెయిన్ పిఘల్ జాన్, హాన్
అబ్ ఐసా నా కరో కే దిల్ జుడ్నా పాయే వాపిస్
తేరీ బాతోన్ సే బిఖర్ జావున్, హాన్

మన జమానా హై దీవానా
ఇసిలియే ట్యూనే నా జానా
తేరే లియే మెయిన్ కాఫీ హన్

దేఖో, దేఖో, యే జమానే సే థక్ కర్
ఆతే హో క్యున్ మసూమ్ బాన్ కర్?
తేరే లియే మెయిన్ క్యా హాయ్ హూన్?

ఫిర్ ఆతే క్యున్ యహాన్ కర్నే
ఆంఖోన్ మే హో బారిష్?
అభ్ ఆయే తో థెర్ జావో నా

ఔర్ పుచ్చో నా జరా
మేరే దిన్ కే బారే మే భీ
బస్ ఇత్నే మే సంభాల్ జాన్, హాన్

హాన్, ఏక్ దిన్ కభీ కోయి
జబ్ భీ పధే కహానీ తేరీ
లగ్తా ముఝే మేరే నామ్ కా
జిక్ర్ కహీ భీ హోగా నహీ

హాన్, మెయిన్ యాహిన్
మేరీ యే ఆంఖోన్ మే,
ఆంఖోన్ మే తో దేఖో
దేఖో, యే దిల్ కా హాల్ క్యా
హోంతోన్ సే హోతా నా బయాన్

మేరీ యే ఆంఖోన్ మే,
ఆంఖోన్ మే తో దేఖో
కైసా నసీబ్ హై మేరా
మిల్కే భీ నా ముఝే మిలా

మేరీ యే ఆంఖోన్ మే,
ఆంఖోన్ మే తో దేఖో
తేరీ అధూరి సి వాఫా
మాంగు, మెయిన్ మాంగు ఔర్ నా
మేరీ యే ఆంఖోన్ మే
ఆంఖోన్ మే తో దేఖో

దేఖో దేఖో కైసీ ఖీంచి లకేరీన్
చాహే భీ దిల్ తో భీ నా జీతే
ప్రధాన ఇస్స్ దౌద్ మే నహిన్

దేఖో దేఖో కైసీ బాతేం యహాన్ కీ
బాతేఇం యహిం దేఖుఁ జహాఁ భీ
మెయిన్ ఇస్ దౌర్ సే నహీ

మరిన్ని పాటల కోసం తెలుగు రీడర్స్ ను సందర్శించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published